Laboratoř Ekotechnika Ostrava je udělenou autorizací oprávněna k provádění autorizovaného měření emisí v plném rozsahu dle legislativy platné v oblasti ochrany ovzduší.

Od roku 2009 jsou vybrané činnosti akreditovány v rámci Zkušební laboratoře č. 1541.

Rozsah autorizace pro měření emisí

-    tuhé znečišťující látky
-    tuhé znečišťující látky pro malou přímou délku potrubí
-    oxid siřičitý, oxid sírový, kyselina sírová
-    oxidy dusíku
-    oxid uhelnatý
-    těkavé organické látky
-    chlor, fluor
-    amoniak, sirovodík, kyanovodík, kyanidy
-    fenol, formaldehyd
-    organické plyny a páry
-    polycyklické aromatické uhlovodíky PAH
-    persistentní organické látky PCCD/F, PCB
-    kovy
-    tmavost kouře
    

 

Související autorizovaná měření emisí

-    vzduchtechnické parametry plynu - průtočné objemy, rychlost proudění, teplota, tlak, mérná hmotnost
-    vztažné veličiny - O2, vlhkost plynu, rosný bod
-    ověření prachoměrů a monitoringu měření tuhých látek
-    ověření monitoringu měření plynných emisí

DD © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode